• Pan powróci

  Św. Paweł, który był człowiekiem ogromnej wiary, przypomina wszystkim uczniom, że powtórne przyjście Pana powinno […]

  Read more »
 • W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

  Dobiegający końca rok liturgiczny jest pełen zapowiedzi o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Pana na […]

  Read more »
 • Przemijanie

  Cały miesiąc listopad jest wezwaniem do refleksji nad ludzkim losem i przemijaniem, jest również szczególną […]

  Read more »
 • Nowe stworzenie

  Owoce Ducha Świętego to konsekwencja żywej obecności i działania Pocieszyciela w życiu chrześcijanina. Pocieszyciel jest […]

  Read more »
 • Cnota opanowania

  Ostaniem z owoców Ducha, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów, jest opanowanie. Inaczej […]

  Read more »
 • Cnota wierności

  Wierność – to następny z owoców Ducha Świętego, nieodzownie potrzebny w drodze do nieba. Sam […]

  Read more »
 • Cnota dobroci

  W ostatnim rozdziale Listu do Galatów św. Paweł kieruje naglące wezwanie do wszystkich wierzących: „Dopóki […]

  Read more »
 • Cnota uprzejmości

  Uprzejmość jest kolejnym owocem Ducha Świętego, o którym mówi św. Paweł. Ta cnota zamiennie nazywana […]

  Read more »
 • Cnota cierpliwości

  Pierwsze trzy owoce Ducha Świętego odnoszą się głównie do Boga, pozostałe są bardzo ważne w […]

  Read more »
 • Pokój serca

  List do Galatów wymienia pokój jako trzeci owoc Ducha Świętego. Dla Greków słowo to miało […]

  Read more »
 • Potrzeba radości

  Następnym owocem Ducha Świętego – w katalogu św. Pawła – jest radość. Człowiek bardzo jej […]

  Read more »
 • Obdarowani miłością

  Pierwszym i najpiękniejszym owocem Ducha jest miłość. O niej bardzo wiele się mówi, ale najczęściej […]

  Read more »
 • Fundament wolności

  Pełne otwarcie na działanie Ducha Świętego jest fundamentem wewnętrznej wolności i nastawienia do przepisów prawa […]

  Read more »
 • Uczą się miłości

  Miesiące letnie są szczególnym czasem pielgrzymowania wiernych do Matki Najświętszej. Pielgrzymi idą, aby w spotkaniu […]

  Read more »
 • Dzieci światłości

  Dary Ducha Świętego są nadprzyrodzonymi uzdolnieniami, niezbędnymi do poddawania się natchnieniom Pocieszyciela. Wyposażeni w nie, […]

  Read more »
 • Dar bojaźni Bożej

  Dar bojaźni Bożej jest wymieniany jako siódmy i ostatni w katalogu darów Ducha Świętego. Służy […]

  Read more »
 • Dar pobożności

  Pobożność – to szósty dar Ducha Świętego: on kształtuje postawę wyrażającą synowski szacunek, cześć, miłość […]

  Read more »
 • Dar umiejętności

  Darem, który pozwala człowiekowi wydawać słuszne sądy w sprawach wiary, jest dar umiejętności. Człowiek, napełniony […]

  Read more »
 • Męstwo pełne mocy

  Dar męstwa wymieniany jest jako kolejny z darów Ducha Świętego. Służy on chrześcijaninowi do pokonywania […]

  Read more »
 • Dar rady

  Dar rady jest kolejnym, którym człowiek wierzący zostaje napełniony przez Ducha Świętego. Służy on nam […]

  Read more »

Komunia w Duchu

Człowiek wierzący nie jest sam w drodze do Boga, ponieważ towarzyszą mu ludzie ze swoją życzliwością i miłością. Wszyscy oni powinni starać się coraz bardziej o zespolenie ze sobą i o budowanie prawdziwej wspólnoty. Chrześcijańska zaś wspólnota nie jest tylko jednością osób, które do niej należą, ale jest przede wszystkim jednością serc i ducha. Dzieje Apostolskie podkreślają, że uczniowie „trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach” (Dz 2,42).

» Read more

Nasza odrębność od świata

Jest bardzo wiele niebezpieczeństw, które zagrażają każdego dnia ludziom wierzącym ze strony świata. Chrześcijanin winien o nich wiedzieć i zabiegać całym sercem, aby im nie ulec. Ulegnie zaś łatwo ten, kto zbytnio pochłonięty jest sprawami ziemskimi, zaczyna żyć po światowemu, bo jego myślenie dalekie jest wtedy od zamysłów Bożych. Zostaje porwany w nurt spraw typowo ludzkich, zapomina o Bogu, a to prowadzi do lekceważenia Jego Przykazań. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie naszej odrębności od świata, bo przynależymy do Boga.

» Read more

W stronę świętości

Duch Święty, który mieszka w naszych sercach, ukierunkowuje nasze życie zawsze w stronę umiłowania tego co piękne, w stronę świętości. To jest Jego ważna rola zarówno w Kościele, jak i w pojedynczych członkach wspólnoty wierzących. On sam – trzykroć Święty – bardzo pragnie, abyśmy się otwierali na Jego łaski i dary, dzięki którym stajemy się przyjaciółmi Boga, czyli ludźmi świętymi. Tylko ludzie napełnieni Duchem, choć wcześniej byli poganami, gotowi będą ofiarować całkowicie swoje życie Bogu.

» Read more

Jesteśmy świątynią Ducha

Uczniowie Pańscy powinni zawsze przypominać sobie, że są mieszkaniem Ducha Świętego, ponieważ „wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni…, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12, 13). Św. Paweł przypomina, że Pocieszyciel zstąpił w chwili chrztu do naszego serca i mieszka w nim, co prowadzić powinno do duchowej zażyłości z Nim i nowego sposobu życia. Duch Boży to przecież Duch Chrystusa, a kiedy gości On w duszy, to prowadzi do głębokiej przyjaźni z Panem.

» Read more

Nasza nadzieja

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze” (Ga 4, 4-6). Te słowa podsuwa nam do refleksji Kościół w pierwszy dzień Nowego Roku, kiedy obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Maryja zrodziła Bożego Syna, którego misją było – jak mówi św. Paweł – wykupienie nas spod przepisów Prawa i uczynienie przybranymi dziećmi Bożymi.

» Read more

Tajemnica wcielenia

Boże Narodzenie jest dla nas wyjątkową okazją, by na nowo pochylić się nad miłością Boga, który – przez przyjście na świat swojego Syna – stał się bardzo bliski każdemu z nas. Z tajemnicą Wcielenia bardzo ściśle związany jest Duch Święty, o czym przypomina nam Ewangelia. Maryja dowiaduje się w chwili zwiastowania od archanioła Gabriela, że Duch Święty zstąpi na Nią i moc Najwyższego osłoni Ją. Święty, który się z Niej narodzi, będzie nazwany Synem Bożym (por. Łk 1, 35). Podobne potwierdzenie usłyszy Józef we śnie: „Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20).

» Read more

Obietnica

Chrystus Pan zapowiadał swoim uczniom, że pośle im obiecanego Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego zbawcze dzieło. Dzięki Jego mocy będą mogli przepowiadać owocnie Dobrą Nowinę i odważnie iść do świata. On im będzie wszystko przypominał i wszystkiego ich nauczy. Obietnica zesłania Pocieszyciela zrealizowała się w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie „zostali napełnieni Duchem Świętym” i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże (por. Dz 2, 1-11).

» Read more

Zapowiadany

Chrystus Pan zapowiadał swoim uczniom, że pośle im obiecanego Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego zbawcze dzieło. Dzięki Jego mocy, będą mogli przepowiadać owocnie Dobrą Nowinę i odważnie iść do świata. On im będzie wszystko przypominał i wszystkiego ich nauczy. Obietnica zesłania Pocieszyciela zrealizowała się w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie „zostali napełnieni Duchem Świętym” i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże (por. Dz 2, 1-11).

» Read more

Komentarz KEP

Komentarz do Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Wprowadzenie

 Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.

» Read more

1 12 13 14 15 16