• Pan powróci

  Św. Paweł, który był człowiekiem ogromnej wiary, przypomina wszystkim uczniom, że powtórne przyjście Pana powinno […]

  Read more »
 • W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

  Dobiegający końca rok liturgiczny jest pełen zapowiedzi o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Pana na […]

  Read more »
 • Przemijanie

  Cały miesiąc listopad jest wezwaniem do refleksji nad ludzkim losem i przemijaniem, jest również szczególną […]

  Read more »
 • Nowe stworzenie

  Owoce Ducha Świętego to konsekwencja żywej obecności i działania Pocieszyciela w życiu chrześcijanina. Pocieszyciel jest […]

  Read more »
 • Cnota opanowania

  Ostaniem z owoców Ducha, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów, jest opanowanie. Inaczej […]

  Read more »
 • Cnota wierności

  Wierność – to następny z owoców Ducha Świętego, nieodzownie potrzebny w drodze do nieba. Sam […]

  Read more »
 • Cnota dobroci

  W ostatnim rozdziale Listu do Galatów św. Paweł kieruje naglące wezwanie do wszystkich wierzących: „Dopóki […]

  Read more »
 • Cnota uprzejmości

  Uprzejmość jest kolejnym owocem Ducha Świętego, o którym mówi św. Paweł. Ta cnota zamiennie nazywana […]

  Read more »
 • Cnota cierpliwości

  Pierwsze trzy owoce Ducha Świętego odnoszą się głównie do Boga, pozostałe są bardzo ważne w […]

  Read more »
 • Pokój serca

  List do Galatów wymienia pokój jako trzeci owoc Ducha Świętego. Dla Greków słowo to miało […]

  Read more »
 • Potrzeba radości

  Następnym owocem Ducha Świętego – w katalogu św. Pawła – jest radość. Człowiek bardzo jej […]

  Read more »
 • Obdarowani miłością

  Pierwszym i najpiękniejszym owocem Ducha jest miłość. O niej bardzo wiele się mówi, ale najczęściej […]

  Read more »
 • Fundament wolności

  Pełne otwarcie na działanie Ducha Świętego jest fundamentem wewnętrznej wolności i nastawienia do przepisów prawa […]

  Read more »
 • Uczą się miłości

  Miesiące letnie są szczególnym czasem pielgrzymowania wiernych do Matki Najświętszej. Pielgrzymi idą, aby w spotkaniu […]

  Read more »
 • Dzieci światłości

  Dary Ducha Świętego są nadprzyrodzonymi uzdolnieniami, niezbędnymi do poddawania się natchnieniom Pocieszyciela. Wyposażeni w nie, […]

  Read more »
 • Dar bojaźni Bożej

  Dar bojaźni Bożej jest wymieniany jako siódmy i ostatni w katalogu darów Ducha Świętego. Służy […]

  Read more »
 • Dar pobożności

  Pobożność – to szósty dar Ducha Świętego: on kształtuje postawę wyrażającą synowski szacunek, cześć, miłość […]

  Read more »
 • Dar umiejętności

  Darem, który pozwala człowiekowi wydawać słuszne sądy w sprawach wiary, jest dar umiejętności. Człowiek, napełniony […]

  Read more »
 • Męstwo pełne mocy

  Dar męstwa wymieniany jest jako kolejny z darów Ducha Świętego. Służy on chrześcijaninowi do pokonywania […]

  Read more »
 • Dar rady

  Dar rady jest kolejnym, którym człowiek wierzący zostaje napełniony przez Ducha Świętego. Służy on nam […]

  Read more »

Fundacja Serca Jezusa

Fundacja Serca Jezusa została utworzona w 1990 roku z inicjatywy ks. Tadeusza Kiersztyna SJ. Celem statutowym Fundacji jest dążenie do odnowy życia religijnego, moralnego i kulturowego społeczeństwa polskiego oraz kształtowanie postaw moralnych i społecznych u dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o wartości chrześcijańskie.

» Read more

Porozumienie Polskie

Porozumienie Polskie jest partią polityczną, założoną w 2000 roku. Po raz ostatni brało udział w wyborach w imieniu własnym w 2005 roku. Dziś nie jest stronnictwem licznym. Skupia też grono osób nieformalnie związanych z Porozumieniem, mających status jego przyjaciół. Obecne formy pracy Porozumienia Polskiego to studium spraw polskich, przekazywanie wiedzy politycznej, uczestnictwo w inicjatywach dla dobra Polski i Kościoła. Członkowie Porozumienia spotykają się raz lub dwa razy do roku na rekolekcjach, poświęconych modlitwie i rozmowie o sprawach Polski i Kościoła. Raz na trzy lata odbywa się Zjazd zwyczajny i wybory władz.

» Read more

Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski

Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski z siedzibą w Warszawie jest stowarzyszeniem świeckim, działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (D. U. 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami ) i posiada osobowość prawną. Terenem jego działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały wojewódzkie i koła. Może także prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

» Read more

1 14 15 16