Fundacja Serca Jezusa

Fundacja Serca Jezusa została utworzona w 1990 roku z inicjatywy ks. Tadeusza Kiersztyna SJ. Celem statutowym Fundacji jest dążenie do odnowy życia religijnego, moralnego i kulturowego społeczeństwa polskiego oraz kształtowanie postaw moralnych i społecznych u dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o wartości chrześcijańskie.

» Read more

Porozumienie Polskie

Porozumienie Polskie jest partią polityczną, założoną w 2000 roku. Po raz ostatni brało udział w wyborach w imieniu własnym w 2005 roku. Dziś nie jest stronnictwem licznym. Skupia też grono osób nieformalnie związanych z Porozumieniem, mających status jego przyjaciół. Obecne formy pracy Porozumienia Polskiego to studium spraw polskich, przekazywanie wiedzy politycznej, uczestnictwo w inicjatywach dla dobra Polski i Kościoła. Członkowie Porozumienia spotykają się raz lub dwa razy do roku na rekolekcjach, poświęconych modlitwie i rozmowie o sprawach Polski i Kościoła. Raz na trzy lata odbywa się Zjazd zwyczajny i wybory władz.

» Read more

Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski

Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski z siedzibą w Warszawie jest stowarzyszeniem świeckim, działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (D. U. 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami ) i posiada osobowość prawną. Terenem jego działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały wojewódzkie i koła. Może także prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

» Read more