Kongres 1937: Kazanie bpa J. Gawliny

Kazanie J. Eks. Ks. Biskupa Józefa Gawliny
w czasie mszy św. pontyfikalnej

„Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale Legacie i Prymasie Polski, Panie Ministrze i Delegacie Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, Ekscelencje, Najmilsi w Chrystusie Panu!

W świecie rozgrywa się jakaś dziwna liturgia demoniczna. Ten, co skazę piorunów zakrył dłonią na czole, chce uwieść chrześcijaństwo i wydrzeć ster świata z rąk Syna Bożego. A że się w szkole aniołów wyuczył, umie naśladować ich mowę i przedrzeźnia ich środki. Akolitom swoim każe gasić świecę za świecą na ołtarzach Chrystusa, wywołując ciemną jutrznię, iście szatańską.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego

Przemówienie J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego
w czasie nabożeństwa inauguracyjnego

Eminencjo Księże Prymasie, Legacie Apostolski!
Eminencje i Ekscelencje, Bracia Najmilsi!

Misja doniosła bardzo i zaszczytna przypadła w udziale Polsce: przez kilka dni kraj nasz ma być językiem katolickiej Europy, językiem całego świata chrześcijańskiego, tłumaczem wskazań Ojca św. i wykonawcą Jego zleceń. Miasto Poznań zamieniło się w wielkie obozowisko szermierzy Chrystusowych. Tu ważyć będziemy swoje argumenty, tu decydować się na doniosłe postanowienia, tu odbędzie się przegląd naszych sił. Ludzkość zwinęła znów niejako swoje namioty i ruszyła w drogę. Dokąd zajdzie? Wielkie jej zastępy gotują się zdobyć świat i urządzić go po swojemu, bez Boga i bez Chrystusa. Ale równocześnie obóz Chrystusowy kładzie na wagę dziejów wiarę w Jezusa Chrystusa. Świadom niezastąpionego znaczenia chrześcijaństwa, świadom wiecznej jego żywotności i nadziemskich energii wotuje tu w Poznaniu za Bogiem i Synem Jego Jezusem Chrystusem.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienia przedstawiciela Rządu

Przemówienia przedstawiciela Rządu prof. dr. Wojciecha Świętosławskiego

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

 

Na zebraniu inauguracyjnym

Eminencjo, Księże Legacie Jego Świątobliwości, Eminencje, Księża Kardynałowie, Ekscelencje, Księża Biskupi, Wielebni Księża, Panie i Panowie!

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt wyrazić żywą radość, że tak ważny Międzynarodowy Kongres Katolicki odbywa się na ziemiach Rzeczypospolitej i właśnie w Poznaniu, w mieście znanym ze swych głębokich uczuć katolickich, Cieszymy się też niezmiernie, że Jego Świątobliwość Ojciec święty, zechciał mianować Swego Legata w osobie Prymasa Polski, Jego Eminencję Księdza Kardynała Hlonda. Akt ten jest jeszcze jednym dowodem, jaką życzliwość żywi Ojciec święty dla Polski.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienie Legata Papieskiego Prymasa Hlonda

Przemówienie Legata Papieskiego J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda

Na zakończenie Kongresu

Eminencje! Ekscelencje! Panie, Panowie!

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla czuł się dobrze w klimacie polskim i w poznańskiej atmosferze wiary, zaufania, braterskości. Dostojny pod egidą Papiestwa, wysoko odznaczony obecnością oficjalnego Delegata Rządu, uświetniony udziałem słynących i sympatycznych Purpuratów, ubarwiony godnością tylu Arcypasterzy i dygnitarzy kościelnych, upiększony godnością przedstawicieli wszystkich władz, promienny umysłową elitą kraju i znakomitościami katolickimi tylu narodów, wstawiony w urbanistyczne odświętne piękno Poznania i okolony entuzjastycznymi tłumami XVII Wielkopolskiego Zjazdu Katolickiego, Kongres ten – urósł do znaczenia ewenementu takiego, o jakim pisał w liście apostolskim Ojciec święty. Był katolicki, międzynarodowy, zielonoświątkowy a zarazem jakby nasz, swobodny, serdeczny, wykwintny. Magistralne wykłady mówców Kongresowych i treściwe referaty przedstawicieli krajowych rzuciły na ponure zagadnienie bezbożnictwa snopy nowego światła. Dowiedzieliśmy się nieznanych motywów i powiązań przyczynowych a przede wszystkim nauczyliśmy się patrzeć na bezbożnictwo z nowych punktów widzenia, konstatując w świetle faktów i nauki, jak bezapelacyjne są wskazania papieskie w tym przedmiocie.

» Read more

Kongres 1937: Przemówienie inauguracyjne prymasa A. Hlonda

Przemówienia Legata Papieskiego
J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda
Na zebraniu inauguracyjnym

Eminencje, Panie Ministrze, Ekscelencje, Panie, Panowie!

Po obwieszczeniu przepysznego listu, którym Ojciec święty uczcił Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu, niemal zuchwałe i zbyteczne staje się słowo Legata. Pismo apostolskie bogato wyczerpuje ideę i założenia Kongresu. A jakież znaczenie przyznaje Papież temu Zjazdowi! Jakie nadzieje w nim pokłada! Nie można było ani Kongresu dowodniej uzasadnić, ani dokładniej określić jego zadań, ani szczęśliwiej odwołać się do katolickich inicjatyw a w szczególności do polskich ambicji apostolskich.

» Read more

Kongres 1937: List Piusa XI do kard. Hlonda

List Ojca Św. do Kongresu
Ukochanemu Synowi Naszemu
Augustowi Tytułu Najśw. Marii Panny Pokoju
Świętego Rzymskiego Kościoła Prezbiterowi Kardynałowi
HLONDOWI
Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu
Pius Papież XI

Ukochany Synu Nasz, pozdrowienie Tobie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Wielką radość sprawia nam stwierdzenie, że na niwie całego Kościoła wydała nieprzebrane owoce Encyklika ,,Quas primas” o królewskiej władzy Zbawiciela Naszego i o ustanowieniu święta Chrystusa Króla, którą obwieściliśmy przed dwunastu prawie laty. Pomiędzy innymi skutkami Naszego pisma sprawia nam szczególne ukontentowanie bardzo mądra i zbawienna uchwała pewnego grona duchownych, którzy postanowili co pewien czas urządzać ku czci Chrystusa Króla szczególne Kongresy, mające za wyłączne zadanie badać sposoby realizacji Naszych myśli w tym względzie, mianowicie by królewska godność Zbawiciela Naszego została przez wszystkich uznana i by publiczne życie wszelkich narodów poddało się najsłodszemu panowaniu Boskiego Króla. Skromne były ramy czterech pierwszych tego rodzaju zjazdów, gdy tymczasem piąty Kongres, zbierający się w nadchodzącym miesiącu czerwcu w ważnym mieście Poznaniu, zgromadzi z całego świata katolickiego liczne zastępy tych, którzy gorąco pragną Chrystusowego panowania.

» Read more

Kongres 1937: Nominacja legata papieskiego

Ukochanemu Synowi Naszemu
Augustowi Tytułu Najśw. Marii Panny Pokoju
Świętego Rzymskiego Kościoła Prezbiterowi Kardynałowi
H L O N D O W I
Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu
Pius Papież XI
Ukochany Synu Nasz,
pozdrowienie Tobie i Apostolskie Błogosławieństwo.

W świeżym liście Naszym, wysłanym do Ciebie z początkiem bieżącego miesiąca a mianowicie w uroczystość Znalezienia świętego Krzyża, obszernie i szczegółowo wyłożyliśmy i wyjaśniliśmy, jak poważne korzyści zapowiada pierwszy Kongres Międzynarodowy, który gorliwie i niestrudzenie przygotowuje się ku czci Chrystusa Króla w sławnym polskim mieście Poznaniu. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że niemała liczba Biskupów, a między nimi także kilku Kardynałów, oraz bardzo wielu gorliwych katolików tak z szeregów duchowieństwa jak i z laikatu wszystkich krajów połączy się na tym zjeździe z poznańskimi katolikami.

» Read more

Odezwa Prymasa Hlonda w sprawie Kongresu Chrystusa-Króla 1937 r.

Odezwa J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda

w sprawie Kongresu Chrystusa-Króla


Jest już rzeczą, jasną, że bez legitymacji bezbożniczej nikt nie ma i nie będzie miał praw obywatelskich w państwach wcielonego socjalizmu czy komunizmu. W tym obiecywanym raju ziemskim tylko ci są i będą kwalifikowanymi członkami nowej społeczności, którzy posiądą pełnię czystego społeczeństwa, odwracając się od objawionych widnokręgów wiary i doszukując się sensu życia nie w własnej duszy, lecz materii, którą należy uczłowieczyć, albo w plemiennej krwi, którą trzeba ubóstwić. Świadomość Boga, zwłaszcza Boga biblijnego, a więc Boga Stwórcy, Odkupiciela i zakonodawcy, pozwoliłaby człowiekowi uzależnić się duchowo od ideowego przymusu, będącego kardynalną zasadą przepowiadanej ery ludzkości wyzwolonej. Aby się w tych socjalistycznych dyktaturach politycznych, społecznych i kulturalnych człowiek mógł pomieścić, należy go zupełnie wyjałowić z wierzeń religijnych, a zwłaszcza z chrześcijaństwa.

» Read more