Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski

Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski z siedzibą w Warszawie jest stowarzyszeniem świeckim, działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (D. U. 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami ) i posiada osobowość prawną. Terenem jego działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały wojewódzkie i koła. Może także prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia w dniu 12.12. 2011 roku.

Celem Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, jest dążenie do dobrowolnego przyjęcia Jezusa Chrystusa Króla Polski przez Naród i jego najwyższe władze duchowne i świeckie w Akcie Intronizacji, które z życiu państwa ma polegać na uszanowaniu Praw Bożych i na sprawowaniu rządów, zasadzających się na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i miłości.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez publiczne wyrażanie swego stanowiska w sprawach istotnych dla uznania Jezusa Chrystusa Królem Polski; organizowanie zebrań i prelekcji we wspólnotach modlitewnych i parafiach, informujących o Intronizacji; organizowanie marszów w miastach celem dawania świadectwa, że Jezusa Chrystusa uznajemy Królem Polski w sensie duchowymi; rozprowadzanie książek, broszur, biuletynów, nowenn, folderów i ulotek, informujących o Akcie Intronizacji; propagowanie stawiania figur Jezusa Chrystusa Króla Polski, a także podejmowanie działań w obronie chrześcijańskich zasad moralnych i praw Narodu Polskiego – zgodnie ze społeczną nauką Kościoła katolickiego.

W swej działalności Stowarzyszenie kieruje się zasadą posłuszeństwa wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła katolickiego i Episkopatu Polski. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą od samego początku w roboczych spotkaniach Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych z Zespołem Przedstawicieli Ruchów Intronizacyjnych. Owocem tych spotkań było opracowanie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, proklamowanego przez Episkopat Polski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w sobotę 19 listopada 2016 roku, a następnego dnia, w niedzielę 20 listopada 2016 roku, odczytanego we wszystkich parafiach katolickich Polski.

W kolejne rocznice proklamacji Aktu Intronizacyjnego Stowarzyszenie bierze udział w dwudniowych obchodach tego wydarzenia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, organizowanych pod przewodnictwem JE ks. bp. Stanisława Jamrozka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. Na ich program składa się pierwszego dnia – ogólnopolskie sympozjum czcicieli Chrystusa Króla; Eucharystia w bazylice Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu, a drugiego dnia – nabożeństwo do Ducha Świętego, Droga Krzyżowa i Eucharystia w bazylice Bożego Miłosierdzia. W latach 2018 i 2019 zorganizowaliśmy też dwie pielgrzymki autokarowe do Krakowa – Łagiewnik na ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Aktu Intronizacyjnego.

Rys historyczny działalności Ruchu

W 2008 roku utworzyliśmy w parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie wspólnotę modlitewną pn. Wiara – Życie, której charyzmatem była formacja duchowa wiernych świeckich w Kościele i obrona wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich w życiu publicznym Polski. W kościele tej parafii, w okresie święta Chrystusa Króla, dwukrotnie przeprowadziliśmy siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W Nabożeństwie wzięli udział miejscowi parafianie oraz zainteresowane osoby z całej Warszawy.

Na początku naszej działalności prowadziliśmy akcję rozdawania w Warszawie materiałów o Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce, przygotowanych przez ks. Tadeusza Kiersztyna. Później sami opracowywaliśmy broszurki o Intronizacji i w liczbie ok. 30 tys. sztuk rozdaliśmy w kolejnych latach mieszkańcom Warszawy. Oprócz tego w 2009 r. zakupiliśmy i doręczyliśmy osobiście księżom proboszczom wszystkich parafii w Warszawie zestaw materiałów o Intronizacji, opracowanych przez ks. Tadeusza Kiersztyna.

Przez szereg lat, za pozwoleniem władz miasta, organizowaliśmy pikiety przeciwko imprezom bluźnierczym w Warszawie a także przed ambasadami innych krajów, np. przeciw mordowaniu chrześcijan w Indiach bądź dla poparcia zwycięskiego referendum w Irlandii w sprawie obrony życia ludzkiego.

Od samego początku naszej działalności organizowaliśmy w Warszawie, na trasie od Sejmu RP do Katedry Św. Jana Chrzciciela, na specjalnie zamówioną Mszę Świętą, marsze błagalne o przyspieszenie ogólnonarodowej Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce. W okresie do 2015 roku zorganizowaliśmy cztery marsze, w których uczestniczyli wierni z całej Polski. W marszu np. 2010 roku wzięło udział ok. 10 tys. osób.

W ostatnich trzech latach koncentrowaliśmy się upowszechnieniu Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W tym celu, w katedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, zamawialiśmy w latach 2017 i 2018 Msze Święte w intencji poddania wszystkich dziedzin życia narodu polskiego pod władzę miłości Chrystusa Króla, połączone z odnowieniem Jubileuszowego Aktu. Wcześniej informowaliśmy o nich mieszkańców Warszawy rozdając wiele tyś. folderów, zawierających również tekst Aktu Intronizacyjnego. W  2017 roku zaprosiliśmy na tę Mszę Świętą imiennie wszystkich posłów i senatorów doręczając im poprzez biura podawcze w Sejmie i Senacie RP folder z tekstem Aktu Intronizacyjnego oraz dwustronicową informację o królewskiej godności Jezusa Chrystusa według świadectw z Pisma Świętego. Nikt z adresatów nie odmówił przyjęcia tego materiału.

Ponadto na święto Chrystusa Króla w 2018 i 2019 roku przygotowaliśmy „Dyplomiki odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, z których ok. 10 tys., w uzgodnieniu z księżmi proboszczami, rozdano na Mszach Świętych w parafiach warszawskich i poza Warszawą.

Aktualne zadania

Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, w dniach od 5 do 8 listopada 2020 roku, odbędzie się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Chrystusa Króla nt. „KRÓLUJ NAM CHRYSTE W DIECEZJI I PARAFII REALIZACJA JUBILEUSZOWEGO AKTU INTRONIZACYJNEGO”. Organizatorem Kongresu jest Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, powstałe w 2019 roku jako wynik dotychczasowych działań ruchów intronizacyjnych, współpracujący z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, kierowanym przez JE ks. bp. Andrzeja Czaję. Ruch Intronizacyjny w Warszawie jest współzałożycielem Dzieła. Komitetowi założycielskiemu Dzieła Intronizacji przewodzi: – ze strony kościelnej – JE ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, a ze strony świeckich – Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga. Ruch Intronizacyjny w Warszawie podjął się wykonania szeregu ważnych zadań, dotyczących przygotowania i obsługi Kongresu.

Podjęliśmy też zadanie tworzenia w parafiach Grup Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla – za wiedzą i aprobatą Dyrektora Duszpasterstwa tut. Kurii oraz z pomocą specjalnego listu JE ks. bp. dr. Stanisława Jamrozka, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, skierowanego do księży proboszczów.

Oprócz działalności zewnętrznej prowadzimy bieżącą pracę formacyjną wśród członków naszego Stowarzyszenia. Zbieramy się co miesiąc na spotkaniach rozpoczynających się Mszą Świętą o godzinie 18.00 w kościele księży Pallotynów w Warszawie, przy ulicy Skaryszewskiej 12, a następnie udajemy się na spotkanie formacyjne do sali katechetycznej.

e-mail: intronizacjachrystusa@gmail.com

www.JezusKrolemPolski.waw.pl