Zapowiadany

Chrystus Pan zapowiadał swoim uczniom, że pośle im obiecanego Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego zbawcze dzieło. Dzięki Jego mocy, będą mogli przepowiadać owocnie Dobrą Nowinę i odważnie iść do świata. On im będzie wszystko przypominał i wszystkiego ich nauczy. Obietnica zesłania Pocieszyciela zrealizowała się w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie „zostali napełnieni Duchem Świętym” i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże (por. Dz 2, 1-11).

Doświadczyli namacalnie, że tylko Duch może uwolnić ich od lęku i uczynić skutecznymi narzędziami ewangelizacji. Zobaczyli, że to On otwiera ludzkie serca na przyjęcie ewangelicznego orędzia, a głoszącym daje odpowiednie słowo, rodzące wiarę. Dzisiaj działa tak samo, dzięki czemu przynosić możemy dobre owoce, bo przecież „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – jak przypomina nam hasło rozpoczętego nowego Roku Liturgicznego. Św. Paweł przypisuje działaniu Ducha wielkie znaczenie, podobnie jak czyniły pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które widziały Jego autentyczne działanie w codzienności. Dla Apostoła Narodów Duch Święty jest darem, który otrzymują wierzący w Chrystusa. On sam ten dar otrzymał, a stało się to przez posługę Ananiasza, który powiedział do niego: „Szawle, bracie, Pan Jezus przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym” (Dz 9, 17). Żywa obecność Ducha w nim, pozwoliła mu natychmiast demaskować działalność fałszywych proroków, którzy wykrzywiali drogi Boże, głosząc fałszywe nauki i sprowadzając ludzi na manowce (por. Dz 13, 9-11). Paweł zobaczył, jak wielką mocą został obdarowany przez Tego, który sam jest Darem. Napełniony Jego mocą mógł tak wiele dokonać, dzieląc doświadczenie spotkania z Jezusem z wszystkimi ludźmi. Nieustannie także przypominał swoim uczniom o konieczności przyzywania Ducha Świętego i gotowości przyjęcia wszystkiego, co On nam pragnie ofiarować. Wszyscy napełnieni jesteśmy Duchem, bo w sakramencie chrztu i bierzmowania otrzymaliśmy Go w darze. Napełniajmy Nim innych!

bp Stanisław Jamrozek