Polska pod Krzyżem

List do bpa W. Meringa i Fundacji Solo Dios Basta

Kraków, 02.10.2019 r.

Jego Ekscelencja
Ksiądz Wiesław Alojzy Mering
Biskup Włocławski
ul. Gdańska 2/4
87-800 WŁOCŁAWEK

oraz

Fundacja Solo Dios Basta
ul. Leśna 15A
02-840 Warszawa

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Drodzy Inicjatorzy i Organizatorzy Spotkania „Polska pod Krzyżem”!

 

1. Wielkie wydarzenie modlitewne – „Polska pod Krzyżem”

Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem,
Polska jest Polską, a Polak Polakiem

(dwuwiersz pochodzący z wiersza Karola Balińskiego Śpiewakowi Mohorta bratnie słowo z 1856 r.)

14 września 2019 r. złączyła nas – Polaków, katolików – wielka akcja modlitewna: „Polska pod krzyżem”. Główne uroczystości miały miejsce na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Wydarzenie to jest wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997r. wzywał: Brońcie krzyża od Tatr do Bałtyku! Zorganizowała go Diecezja Włocławska oraz Fundacja Solo Dios Basta, która wcześniej zorganizowała poruszającą cały kraj „Wielką Pokutę” na Jasnej Górze w Częstochowie przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – historycznego wydarzenia jakie miało miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 19.11.2016r. w Krakowie–Łagiewnikach – oraz nieco później jeszcze szerszą narodową modlitwę „Różaniec bez granic”.

Wszystkie te trzy wielkie wydarzenia modlitewne, tj. „Wielka Pokuta”, „Różaniec bez granic” i „Polska pod krzyżem” – a także i następne planowane wydarzenie modlitewne, które ma być związane z obroną życia nienarodzonych i obroną rodziny – zainicjowane i zorganizowane głównie przez Fundację Solo Dios Basta pokazują, jak charyzmat powołanych katolików świeckich w Kościele, w łączności z duszpasterzami, wsparty asystencją Ducha Świętego, może pociągnąć do wiary i modlitwy setki tysięcy wiernych.

Celem tego wydarzenia było wyznanie wiary w Boga, odnowienie wiary w Polsce, danie świadectwa tego, kim jesteśmy, wyznanie naszej łączności z historią, że nie odrzucamy 1000 lat, które są za nami. Kiedy gromy uderzają w naszą wiarę i Kościół, dajmy się poprowadzić Maryi pod Krzyż. Wróćmy do podstaw, do korzeni – do tego, co dla nas najświętsze i najdroższe. Tak liczne zgromadzenie pokazało moc wiary Polaków.  To była potężna i piękna manifestacja wiary ludzi głęboko wierzących, dla których cywilizacja chrześcijańska i Europa „w dobrym, starym, klasycznym rozumieniu” jest bliska. Do Włocławka przyjechali ludzie zatroskani o Ojczyznę, którzy chcieli zawierzyć ją i kontynent europejski „komuś kogo uznają za swojego Pana i Władcę, czyli Jezusowi Chrystusowi Królowi”. W Najświętszym Sercu Jezusa Chrystusa Króla przez Niepokalane Serce Matki Bożej Królowej Polski pragnęli wyrazić wielką nadzieję, graniczącą z pewnością, że uratujemy nasz kraj przed katastrofą. Polacy pokazali, że jest ratunek dla Ojczyzny, Europy, ale też dla każdego człowieka – powrót pod Krzyż.

Na płycie lotniska w Kruszynie pod Włocławkiem przez całą noc modliło się 60 tysięcy Polaków w łączności z setkami tysięcy wiernych w swoich parafiach i innych miejscach w kraju i poza granicami Polski. Akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem” odbywała się bowiem w 1258 parafiach w całej Polsce i za granicą, w łączności duchowej ze zgromadzonymi w Kruszynie.

Eucharystii przewodniczył bp włocławski Wiesław Alojzy Mering. Warto tu przytoczyć kilka wypowiedzi Księdza Biskupa, dotyczących tego wydarzenia modlitewnego:

Krzyż jest gwarancją życia;

Musimy zacząć od nawracania własnych serc – jeżeli chcemy doprowadzić w naszym kraju do polepszenia sytuacji, tej osobistej i tej społecznej;

Stat crux dum volvitur mundus – „Krzyż stoi, przy całej zmienności świata”. Rozmaici ludzie, rozmaite poglądy, rozmaite sposoby myślenia, ale jeżeli chce się zrozumieć chrześcijaństwo, to trzeba stanąć pod Krzyżem;

Prawda, dobro i życie to królestwo Jezusa. Twój Syn, Boże, zwyciężył śmierć – niech także i nam pozwoli zwyciężyć małość i dojść do Niego w świętości.

Podczas modlitwy “Polska pod krzyżem” uczestnicy spotkania prosili o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych; prosili Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują pustkę w swoim życiu.

Spotkanie modlitewne ”Polska pod krzyżem” było budującym przeżyciem duchowym. Zawsze takie zgromadzenia działają w dwie strony: pobożność jednych budzi pobożność innych. Każdy był ogromnie ubogacony spotkaniem licznej wspólnoty świeckich ludzi, dla których większej wartości od Boga i chrześcijaństwa w życiu społecznym nie ma. Tylko w łączności z Chrystusem Królem, stojąc w cieniu Krzyża, możemy ratować wartości, o których mówił Jan Paweł II, bowiem musimy ratować nasze rodziny. Musimy mieć odwagę, by wybierać prawdę, dobro, piękno, by zawsze wybierać życie, zwłaszcza jeszcze nienarodzonego człowieka!

Toczy się dzisiaj potężna walka o to, jaka będzie Polska w najbliższej przyszłości. Toczy się wielka dyskusja o kształt naszego kraju. Konieczne jest, żeby każdy Polak, każdy kto po polsku przeczytał historię naszego kraju, kto utożsamia się ze wszystkimi najważniejszymi momentami naszego bytu narodowego, kto w sercu nosi tę ziemię, pamięć o tych, którzy polegli za nasz kraj – wziął pełny, głęboki udział w tej walce o Polskę. Dziś, jak  nigdy, toczy się bitwa o tożsamość Polski i Polaków, o duszę naszego kraju. Obecna bitwa bardzo różni się od tej, którą znamy z podręczników historii. Nie ma frontu, nie używamy karabinów, nie ma wojny. Bitwa, w której bierzemy udział jest jeszcze trudniejsza niż tamte. Cała nasza historia pokazuje, że Polska z Bogiem – żyje, a Polska bez Boga – ginie.

2. Podziękowania dla Diecezji Włocławskiej i Fundacji Solo Dios Basta – głównych organizatorów akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”

Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Biskupie! Drodzy Organizatorzy!

W imieniu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla pragniemy gorąco podziękować Księdzu Biskupowi – i na Jego ręce wszystkim PT Inicjatorom i Organizatorom – za wspaniałe spotkanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”.

Dziękujemy za przypomnienie nauki św. Jana Pawła II, wygłoszonej przed laty we Włocławku, oraz za słowo pasterskie skierowane do uczestników Mszy Świętej. Dziękujemy za Różaniec Święty, za Drogę Krzyżową, za Adorację Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy za poranną Mszę Świętą w dniu Matki Bożej Bolesnej. Takie zbiorowe wydarzenia dokonywane pod przewodem Księży Biskupów są bardzo potrzebne, bo umacniają w Narodzie wiarę katolicką i apostolską.

Jako katolicy bezpośrednio zaangażowani w przygotowania do proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w 2016 r., nade wszystko gorąco dziękujemy za odnowienie tego Aktu, który wieńczył Drogę Krzyżową i rozpoczynał Adorację Najświętszego Sakramentu. Dzięki temu tysiące Polaków obecnych na spotkaniu i łączących się z jego uczestnikami za pośrednictwem środków masowego przekazu mogły usłyszeć jego treść i – być może po raz pierwszy w swym życiu – przyjąć Jezusa Chrystusa za swego Króla i Pana. Mamy świadomość, że treść Aktu wielu Polakom nie jest jeszcze wystarczająco dobrze znana, a bez tego trudno oczekiwać realizacji zawartych w nim zobowiązań. Ich wypełnienie ma przybliżyć nas wszystkich do tronu Jezusa Króla i przyczynić się do tak upragnionej odnowy moralnej naszego Narodu. Sami na różne sposoby podejmujemy działania zmierzające do promowania treści Aktu, a pomysł odnowienia go podczas spotkania „Polska pod Krzyżem” postrzegamy jako wielkie wsparcie w naszych staraniach. Jeszcze raz pragniemy za to z całego serca podziękować.

W Komentarzu do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Księża Biskupi podkreślili, że „Nie jest [on] zwieńczeniem, lecz początkiem Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce i w Narodzie Polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie. Jego realizacja zakłada szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie tego, co nam oferuje i dzielenie się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podejmowanie posługi miłości miłosiernej oraz realizację Ewangelii we wszelkich wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego. Aby tak ważne Dzieło Intronizacji Jezusa w Narodzie Polskim mogło zostać wypełnione, trzeba z pewnością zadbać o większe otwarcie na nie społeczności Kościoła w Polsce, a to wymaga solidnej prezentacji Dzieła.”

W perspektywie tych słów dążenie do realizacji zobowiązań wynikających z Aktu powinno być centralnym wysiłkiem Kościoła w Polsce, scalającym w jedno wiele szczegółowych dążeń. Jest przecież tak bardzo wiele do zrobienia – od odbudowania powszechnej katechezy dorosłych poczynając. Tak bardzo jest ona potrzebna zwłaszcza w czasach zamętu, gdy liczne błędne doktryny wdzierają się w życie Narodu Polskiego.

Papież Pius XI już w 1925 r. w encyklice Quas Primas wyjaśnił bliżej godność królewską Jezusa Chrystusa i polecił parafiom coroczne przygotowanie, na święto Chrystusa Króla, uroczystości publicznych oddania Mu czci i wyrazów posłuszeństwa: procesji, akademii itp. Tak było w okresie międzywojennym i do tego zachęcamy i wzywamy, wraz z Papieżem Piusem XI, parafie i diecezje, w zbliżające się święto Chrystusa Króla 24 listopada br. Piękne doświadczenia Zespołu Solo Dios Basta pokazują i zachęcają głębiej wierzących ludzi świeckich do większej inicjatywy na terenie parafii i współpracy z duszpasterzami i biskupem.

3. Zaproszenie do współpracy oraz na obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W załączeniu przesyłamy dwa egzemplarze książki – albumu: Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa – Ogólnopolskie Obchody Drugiej Rocznicy Proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków – Łagiewniki 17-18.11.2018 r.

Równocześnie informujemy, że obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana będą miały miejsce – podobnie jak poprzednio – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w dniach 23-24.11.2019 r. Wszystkich czcicieli Chrystusa Króla na te obchody serdecznie zapraszamy. Załączamy wstępny program tego kolejnego – ważnego w całym procesie intronizacyjnym – wydarzenia

W czerwcu przyszłego roku natomiast – w ramach obchodów czwartej rocznicy tego historycznego wydarzenia – planujemy duży Kongres Chytrusa Króla w Warszawie.

Biorąc pod uwagę wielkie umiejętności, zasługi i sukcesy Zespołu Organizatorów z Fundacji Solo Dios Basta w dotychczasowych akcjach modlitewnych obejmujących rzesze Polaków – katolików, serdecznie zapraszamy do współpracy w szerzeniu Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Bylibyśmy ogromnie zobowiązani, gdyby Zespół Organizacyjny z Fundacji Solo Dios Basta podjął trud zorganizowania i przeprowadzenia – przy wsparciu zrzeszeń intronizacyjnych tworzących Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla – ogólnonarodowej modlitwy o odnowę moralną Narodu Polskiego, zgodnie z Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

Z wyrazami synowskiej czci i oddania oraz prośbą o pasterskie błogosławieństwo,

W imieniu zrzeszeń intronizacyjnych i czcicieli Jezusa Chrystusa Króla związanych z Ogólnopolskim Dziełem Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, Zarząd Dzieła:

Andrzej FLAGA – Przewodniczący

Barbara PASTERNAK – Wiceprzewodnicząca

Adam KĘDZIERSKI – Wiceprzewodniczący

Piotr PIKUŁA – Sekretarz

Anna KROGULSKA – Skarbnik

Henryk GLINKOWSKI – Członek

Alicja KONDRACIUK – Członek

P.S. Treść tego listu zyskała akceptację uczestników spotkania Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla z przedstawicielami parafii Jezusa Chrystusa Króla w Polsce, w dniu 02.10.2019r. na Jasnej Górze. Spotkaniu temu przewodniczyli: bp Stanisław Jamrozek – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych – oraz ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – konsultant Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych. Załączamy kopię podpisów uczestników tego spotkania.