Jesteśmy świątynią Ducha

Uczniowie Pańscy powinni zawsze przypominać sobie, że są mieszkaniem Ducha Świętego, ponieważ „wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni…, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12, 13). Św. Paweł przypomina, że Pocieszyciel zstąpił w chwili chrztu do naszego serca i mieszka w nim, co prowadzić powinno do duchowej zażyłości z Nim i nowego sposobu życia. Duch Boży to przecież Duch Chrystusa, a kiedy gości On w duszy, to prowadzi do głębokiej przyjaźni z Panem.

Tak naprawdę należymy do Jezusa tylko wtedy, kiedy Jego Duch w nas mieszka, co czyni nas w pełni chrześcijanami. Jeśli natomiast zamykamy drzwi dla Niego, to On nie znajdzie miejsca w naszym wnętrzu, a konsekwencją będzie zerwanie więzi z Jezusem. Bez obecności Ducha w nas, przestajemy należeć do Pana (por. Rz 8, 9). Trzeba zatem otwierać szeroko mieszkanie dla Trzeciej Osoby Boskiej, która uświęca nasze ciała i jednocześnie ukazuje drogi prowadzące do świętości, możliwej dla każdego człowieka. Warunkiem nieodzownym jest jednak silne zjednoczenie z Chrystusem i otwartość na natchnienia Pocieszyciela. Apostoł Narodów podkreśla także mocno, że dzięki obecności Ducha w nas stajemy się naprawdę ludźmi wielkiej godności: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” (1 Kor 6, 19). Jesteśmy nie tylko mieszkaniem, ale zdecydowanie czymś więcej – świątynią. Tak jak w świątyni przebywa Bóg, tak też jest On obecny w naszej duszy. Nie możemy zatem zabrudzać tego świętego miejsca żadnymi grzechami, ale koniecznie przyozdabiajmy je cnotami i dobrymi uczynkami. Dary Ducha Świętego są ozdobą naszej duchowej świątyni i rozświetlają jej wnętrze, a to w konsekwencji prowadzi do pogłębionego życia duchowego. Kto zatroskany jest o stałą obecność Pocieszyciela, staje się piękny duchowo, a w takim usposobieniu jego życie staje się promieniowaniem obecności Boga. Nie zapominajmy nigdy, że jesteśmy świątynią Ducha!

ks. bp Stanisław Jamrozek