Fundament wolności

Pełne otwarcie na działanie Ducha Świętego jest fundamentem wewnętrznej wolności i nastawienia do przepisów prawa Bożego, a Pocieszyciel jest źródłem tej wolności. Przypomina nam o tym św. Paweł, kiedy mówi, że „gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17). W tym wyrażeniu pragnie ukazać nam właściwe podejście do wszystkich nakazów, jakie Bóg kieruje do każdego człowieka. Żydzi byli przekonani, że osiągną niebo przez zachowywanie w sposób restrykcyjny litery Prawa Mojżeszowego. Apostoł jasno odpowiada, że chrześcijanin „nie jest już poddany Prawu, lecz łasce” (Rz 6,15). Ta łaska rozlała się obficie w Jezusie Chrystusie i otrzymuje ją każdy wierzący. Dlatego jego nastawienie do przepisów Bożego prawa nie może być czysto zewnętrze, kiedy zachowuje się wyłącznie literę przykazań. O wiele ważniejsze jest wewnętrzne przekonanie do ich realizacji i samorzutne ich wypełnianie, a taką zdolność daje nam tylko Duch Pański. Św. Paweł w wielu miejscach podkreśla, że zbawienie osiąga się przez życie wiary, a nie przez zewnętrzne wypełnianie prawa. Duch Pocieszyciel rozlewa w sercach wierzących swoje dary i uczy zrozumienia Jezusowych nakazów, podpowiadając zarazem sposoby ich realizowania. Posłuszeństwo Duchowi prowadzi do radosnego wypełniania Chrystusowego prawa i wewnętrznej wolności, która rodzi pragnienie zerwania z grzechem i przyjęcia stylu życia proponowanego przez Pana. Jego uczeń wie, że bez Boga może stać się niewolnikiem grzechu, ale Stwórca – przez swojego Ducha – czyni go prawdziwie wolnym. Ta wolność opiera się na radosnym przylgnięciu do słowa Bożego, które daje światło w podejmowaniu świadomych decyzji. Dzieci Boże w pełnej wolności przyjmują łaskę, która przemienia całe ich życie. Tchnienie Ducha otwiera ich serca na Boże horyzonty, gdzie miłość jawi się jako naczelna zasada postępowania. Miłują innych nie dlatego, że czują się przymuszeni, ale dlatego, że chcą kochać w pełnej wolności. Odkryli prawdę, że „kto miłuje bliźniego, wypełnił Prawo” (Rz 18,8).

Bp Stanisław Jamrozek