W stronę świętości

Duch Święty, który mieszka w naszych sercach, ukierunkowuje nasze życie zawsze w stronę umiłowania tego co piękne, w stronę świętości. To jest Jego ważna rola zarówno w Kościele, jak i w pojedynczych członkach wspólnoty wierzących. On sam – trzykroć Święty – bardzo pragnie, abyśmy się otwierali na Jego łaski i dary, dzięki którym stajemy się przyjaciółmi Boga, czyli ludźmi świętymi. Tylko ludzie napełnieni Duchem, choć wcześniej byli poganami, gotowi będą ofiarować całkowicie swoje życie Bogu.

Św. Paweł pisze, że sprawuje „świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym” (Rz 15, 16). Już samo głoszenie Dobrej Nowiny jest świętą posługą, ale otwartość na jej przyjęcie i gotowość wierności Bogu jest dziełem Ducha. To On odnawia człowieka i podtrzymuje go w pragnieniach realizowania zamysłów Bożych, otwiera serca na przyjęcie głoszonego orędzia. Wtedy słowo zamieszkuje w sercu, zaczyna kiełkować i wydawać coraz piękniejsze owoce postępowania. Prawdziwa świętość jest zawsze konsekwencją działania Bożego w nas i naszego otwarcia. Tym się właśnie różni od ludzkiej tylko doskonałości, którą możemy wypracować własnymi siłami, ale która nie jest świętością. Uczniowie Pańscy odkrywają ze zdumieniem swoją wielką godność dzieci Bożych, są tego świadomi dzięki działaniu Ducha. On wlewa życie Boże w nas i z Jego pomocą zaczynamy poruszać się w bliskości Boga: „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14). Wlewane przez Ducha Świętego dary pozwalają zobaczyć dobra duchowe, które staną się udziałem tych wszystkich, którzy zabiegają o świętość: starają się o nią, bo pragną posiąść obiecane im dziedzictwo (por. Rz 8, 17). Duch Boży przestrzega ich przed niebezpieczeństwami grzechu, który może prowadzić do zniewolenia i zguby. Dodaje również odwagi do ufnego kroczenia ścieżkami wskazanymi przez Pana. Otwierajmy się na działanie Ducha, by nasze życie było święte i zawsze przyjemne Bogu.

ks. bp Stanisław Jamrozek