Stowarzyszenie „Róża”

Stowarzyszenie „Róża” Przyjaciół Rozalii Celakówny powstało w 2003 r. i realizuje Dzieło Intronizacji Jezusa Króla Polski.

Rozalia Celakówna (l901-1944) urodziła się we wsi Jachówka koło Makowa Podhalańskiego w rodzinie ludzi ubogich, utrzymujących się z pracy na roli. Z powodu wybuchu I wojny światowej ukończyła zaledwie sześć klas szkoły podstawowej. W roku 1923 przeniosła się na stałe do Krakowa, a jej jedynym dobrem, które wyniosła z domu rodzinnego, było staranne wychowanie, głęboka wiara i miłość do Ojczyzny. W Krakowie została zatrudniona w szpitalu św. Łazarza na oddziale chorób wenerycznych. Tej pracy poświęciła całe swe życie, pracując początkowo jako salowa, a po zdaniu eksternistycznie matury i po zdobyciu odpowiednich dyplomów jako pielęgniarka. Ta bohaterska kobieta pełna poświęcenia w swej pracy zawodowej, często występowała w obronie godności ludzkiej, osób pokrzywdzonych i niewykształconych. Walczyła z przejawami patologii społecznej, a zwłaszcza z niemoralnością, niesprawiedliwością i degradacją społeczną oraz z wszelkimi formami wyzysku i zakłamania w relacjach międzyludzkich

Żywa pamięć o niej przetrwała w sercach wielu Polaków, którzy darzą Rozalię Celakównę wielkim uznaniem i szacunkiem za jej wkład w życie naszego Narodu.

Stowarzyszenie „Róża” – Przyjaciół Rozalii Celakówny stawia sobie za zadanie przybliżenie społeczeństwu tej niezwykłej postaci, która stanowi doskonały przykład, w jaki sposób i w jakim duchu należy wychowywać społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci i młodzież, jak i jakich bronić wartości i do jakich dążyć celów. Stowarzyszenie skupia tych wszystkich, którzy pragną znaleźć inspirację dla własnego prospołecznego działania w przykładzie życia Rozalii Celakówny, pielęgniarki Szpitala św. Łazarza w Krakowie.

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa polskiego oraz do formowania postaw kulturowych, moralnych i duchowych środowisk lokalnych, a w szczególności u dzieci i młodzieży, według ideałów przyświecających Rozalii Celakównie.

Stowarzyszenie „Róża” oraz Fundacja Serca Jezusa i Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny, dla realizacji swoich celów statutowych, powołały w 2004 roku Dzieło Intronizacji Jezusa Króla Polski, nad którym opiekę duchową powierzono Księdzu Tadeuszowi Kiersztynowi. Podjęcie wspólnych działań bardzo przyczyniło się do rozszerzenia misji Rozalii i Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski. W późniejszym czasie do Dzieła Intronizacji dołączyło Stronnictwo „Polska Racja Stanu”, prowadzone przez p. Józefa Kureckiego oraz RORz „Samorządna Polska” kierowany przez prof. Andrzeja Flagę.

Owocem tej współpracy były liczne Intronizacje przeprowadzone w różnych miastach i parafiach w oparciu o Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne. Między innymi były to parafie w miastach:

Koluszki (2004), Nowa Ruda-Słupiec (2004), Rabka (2005), Piaseczno (2006), Wiskitki (2008), Goleniów (2013), Ząbki (2014), Oakville w Kanadzie (2014) i wiele innych.

Od początku działalności Stowarzyszenia członkowie Zarządu głosili konferencje na temat Intronizacji Jezusa Króla w całej Polsce i za granicą, m. in. w Niepokalanowie, Gietrzwałdzie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, a także za oceanem – w Amerykańskiej Częstochowie u oo. Paulinów i w Polonijnym Radiu w Nowym Yorku.

Korzystając z pisarskiej działalności Księdza Tadeusza Kiersztyna wydawaliśmy broszurki z serii Czas…, w których omówione są różne aspekty Intronizacji Jezusa Króla Polski, a także książkę o S.B. Rozalii Celakównie, napisaną przez Postulator Ewę Wieczorek.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem kilku Marszów dla Jezusa Króla Polski oraz inicjatorem wielu akcji modlitewnych, jak np. Czuwanie przed tronem Jezusa Króla Polski.

Od 2014 roku bierzemy czynny udział w pracach Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych KEP, opracowując m.in. konspekty katechez o Jezusie Królu i materiały formacyjne na temat Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Organizujemy Ogólnopolski Konkurs pt. „Jezus Chrystus naszym Królem”.

Obecnie Stowarzyszenie „Róża” zainicjowało tworzenie w parafiach grup Apostołów Jezusa Króla, których celem jest rozwój Dzieła Intronizacji i realizacja zobowiązań wynikających z Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie www.intronizacja.pl.

Zapraszamy!

Apostołowie Jezusa Króla

W listopadzie 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia „Róża” otrzymał pozytywną odpowiedź na prośbę skierowaną do bpa Stanisława Jamrozka, Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, o poparcie powoływania w parafiach Grup Apostołów Jezusa Króla. Na Zebraniu Zarządu naszego Stowarzyszenia, które odbyło się 18 grudnia, przyjęty został Regulamin Apostołów Jezusa Króla, który prezentujemy poniżej.

Regulamin

1. Apostołowie Jezusa Króla to nazwa grup powoływanych przez Zarząd Centralny Stowarzyszenia „Róża” w celu stworzenia Członkom Stowarzyszenia możliwości rozwijania w parafiach Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski.

2. Sposobem działania Apostołów Jezusa Króla jest modlitwa, formacja i misja prowadzona przez członków grup w oparciu o wskazania Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

3. Celem działania Apostołów Jezusa Króla jest rozwój Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski, czyli realizacja w Polsce zobowiązań wynikających z proklamowanego 19 listopada 2016 r. Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

4. Za utworzenie i prowadzenie Grupy Parafialnej Apostołów Jezusa Króla odpowiedzialny jest Przewodniczący Grupy Parafialnej Apostołów Jezusa Króla. Może nim zostać Członek Stowarzyszenia „Róża”, który posiada aktualną pisemną zgodę Zarządu Centralnego Stowarzyszenia „Róża” na pełnienie tej funkcji.

5. Przewodniczący Grupy Parafialnej Apostołów Jezusa Króla:

a) organizuje miejsca spotkania Grupy.

b) informuje parafian o terminie i miejscu spotkania Grupy.

c) prowadzi modlitwy i formację Grupy w oparciu o materiały otrzymane od Zarządu Centralnego Stowarzyszenia „Róża”.

d) organizuje działalność misyjną Grupy.

e) przydziela poszczególnym członkom Grupy zadania związane z jej pracą.

f) sporządza dla Zarządu Centralnego Stowarzyszenia „Róża” roczne sprawozdanie z działalności Grupy.

g) uczestniczy przynajmniej raz w roku w organizowanym przez Stowarzyszenie „Róża” spotkaniu formacyjnym dla Przewodniczących Parafialnych Grup Apostołów Jezusa Króla.

6. Grupa Parafialna Apostołów Jezusa Króla:

a) uczestniczy regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, w spotkaniu modlitewno-formacyjnym w parafii.

b) przynajmniej raz w miesiącu podejmuje inicjatywy misyjne zmierzające do szerzenia wśród parafian Dzieła Intronizacji.

c) raz na trzy lata wybiera zwykłą większością głosów kandydata na Przewodniczącego, którego zatwierdza Zarządowi Centralnemu Stowarzyszenia „Róża”.

7. Przewodniczący Grup Parafialnych mogą powołać dla swego regionu Oddział Stowarzyszenia „Róża” działający w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Róża”.

 

Propozycje działań

Dzięki docierającym do Zarządu informacjom o działaniach podejmowanych przez Członków Stowarzyszenia „Róża”, stworzyliśmy listę inicjatyw, które warto realizować w ramach pracy Grup Apostołów Jezusa Króla:

– Promocja działalności Grupy poprzez informacje proponowane do ogłoszeń parafialnych, kontakt z innymi grupami duszpasterskimi, plakaty i prasę parafialną;

– Peregrynacja obrazu Jezusa Króla Polski w parafii;

– Ufundowanie dla kościoła parafialnego obrazu Jezusa Króla Polski;

– Konferencje o tematyce intronizacyjnej;

– Rozprowadzanie materiałów intronizacyjnych;

– Przygotowanie do rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

– Podejmowanie dzieł miłosierdzia w duchu S.B. Rozalii Celakówny.

– Nabożeństwa z adekwatnymi rozważaniami – adoracja, Różaniec, Droga Krzyżowa;

– Troska o adekwatny wystrój szopki bożonarodzeniowej, grobu Bożego, ołtarza na Boże Ciało;

– Udział w procesjach ze sztandarem Jezusa Króla Polski.

Piotr Pikuła
Prezes Stowarzyszenia „Róża”