Nasza odrębność od świata

Jest bardzo wiele niebezpieczeństw, które zagrażają każdego dnia ludziom wierzącym ze strony świata. Chrześcijanin winien o nich wiedzieć i zabiegać całym sercem, aby im nie ulec. Ulegnie zaś łatwo ten, kto zbytnio pochłonięty jest sprawami ziemskimi, zaczyna żyć po światowemu, bo jego myślenie dalekie jest wtedy od zamysłów Bożych. Zostaje porwany w nurt spraw typowo ludzkich, zapomina o Bogu, a to prowadzi do lekceważenia Jego Przykazań. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie naszej odrębności od świata, bo przynależymy do Boga.

Przypomina nam wszystkim św. Paweł, że „myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych” (1 Kor 2, 12). Jeśli będę otwarty na Ducha, to zobaczę, jak wiele różnorakich darów otrzymałem od Ojca Niebieskiego. One są zdecydowanie cenniejsze od wszystkiego, co ofiaruje mi świat. Wielkość darów z nieba rozpoznać może tylko człowiek duchowy, otwarty na działanie Bożego Ducha. Został On nam dany w momencie chrztu i bierzmowania, ale nie może być zapomniany ani uśpiony. Duch Święty jest Bogiem żywym, który odkrywa przed naszymi oczyma piękno Bożego świata i różnorodność darów. Uśpienie duchowe prowadzi do braku czujności, a wtedy pokusy złego ducha czy świata zakraść się mogą do naszego serca. Przestajemy pytać Pana Boga o Jego pragnienia wobec naszego życia i szukamy przyjemności dla siebie. Powinno być odwrotnie: winniśmy pragnąć tylko tego, co podoba się Stwórcy (por. Rz 12, 2). Stąd Apostoł przestrzega nas przed światem przewrotnym i zepsutym, który jest takim dlatego, że odrzuca Boga. Ten świat ma na usługach ludzi, którzy ustanawiają własne porządki i prawa, nie licząc się z Bożymi nakazami. Św. Paweł przypomina, że Chrystus ofiarował się na krzyżu, aby każdego z nas „wyrwać z obecnego złego świata” (Ga 1, 4). Nieustannie dodaje każdemu sił, abyśmy w żaden sposób nie pogrążali się w złu, a nasze kroki ukierunkowuje w stronę dobra. Wyciągajmy ku Niemu rękę wtedy, kiedy widzimy, że świat nas porywa.

Ks. bp Stanisław Jamrozek